Algemene Gebruiksvoorwaarden

ABC Design GmbH (hierna ‘ABC Design’) stelt u op de aangeboden internetpagina’s inclusief de blog veel informatie, documenten en diensten ter beschikking (hierna ‘Diensten’). Het gebruik van deze Diensten is uitsluitend onderhevig aan onderstaande voorwaarden (‘Algemene Gebruiksvoorwaarden’), die u zorgvuldig dient te lezen:

1. Inhoud en beschikbaarheid van het online aanbod

ABC Design behoudt zich het recht voor om de aangeboden Diensten te allen tijde te veranderen, uit te breiden of te beperken en over de technische beschikbaarheid ervan te beslissen. ABC Design verzekert dan ook niet dat de aangeboden Diensten te allen tijde opvraagbaar of technisch beschikbaar zijn, en stelt zich hier niet voor aansprakelijk.

2. Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, audio-, video- en animatiebestanden vallen onder het auteursrecht of andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendom. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABC Design mogen ze noch geheel, noch gedeeltelijk verveelvoudigd, veranderd, verspreid en/of gepubliceerd worden, met name niet op andere websites.

3. Merken

Merken worden indien mogelijk als zodanig kenbaar gemaakt. Het ontbreken van een dergelijke markering betekent evenwel niet dat het om een onbeschermde naam in de zin van het merkrecht zou gaan.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De informatie en gegevens over producten van ABC Design houden geen toezeggingen of garanties in. Ze vormen met name geen stilzwijgende toezeggingen of garanties met betrekking tot de eigenschappen of geschiktheid voor bepaalde doelen.

4.2 ABC Design geeft voor de Diensten die u gratis worden aangeboden, geen garantie op de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie. De weergave van kleuren is niet bindend.

4.3 Alleen als er sprake is van opzet of grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van ABC Design, is ABC Design aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door verkeerde of onvolledige informatie, storing of niet-beschikbaarheid van de aangeboden Diensten of die op een andere wijze door het gebruik van de internetpagina’s van ABC Design is ontstaan.

4.4 De aansprakelijkheid bij schuldige schending van leven, lichaam of gezondheid blijft onaangetast; dit geldt ook voor de aansprakelijkheid op basis van de wet op de productaansprakelijkheid. Wanneer garantie wordt gegeven, is ABC Design aansprakelijk in overeenstemming met de garantieverklaring en de wettelijke voorschriften.

5. Verwijzingen en links

ABC Design is volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor de inhoud op de eigen internetpagina’s. Van deze eigen inhoud dienen koppelingen (‘links’) naar inhoud die door anderen wordt aangeboden, te worden onderscheiden. Via dergelijke links stelt ABC Design ‘vreemde inhoud’ voor gebruik ter beschikking. ABC Design maakt zich deze bereikbare pagina’s van derden echter niet eigen en is voor de inhoud ervan niet verantwoordelijk.

6. Privacy

De registratie, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor de bescherming van gegevens. Details hierover vindt u in het privacybeleid van ABC Design.

7. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden, toepasselijk recht

7.1 ABC Design behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder opgaaf van redenen te wijzigen.

7.2 Voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en voor alle rechtsverhoudingen tussen ABC Design en u geldt het Duitse recht onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).