Ogólne warunki korzystania

Firma ABC Design GmbH (zwana dalej „ABC Design”) oferuje na swojej stronie, w tym na blogu, szeroką gamę informacji, dokumentów i usług (zwanych dalej „Usługami”). Korzystanie z tych usług jest obwarowane następującymi warunkami („Ogólnymi warunkami korzystania”), z którymi należy się dokładnie zapoznać:

1. Treść i dostępność usług online

ABC Design zastrzega sobie prawo do zmiany, rozszerzenia lub zawężenia zakresu oferowanych usług w dowolnym momencie i do podejmowania decyzji dotyczących ich dostępności technicznej. ABC Design nie gwarantuje, że oferowane usługi będą dostępne przez cały czas i nie bierze żadnej odpowiedzialności za ich trwałą dostępność techniczną.

2. Prawo autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, pliki wideo i pliki animacji są chronione prawami autorskimi i innymi prawami ochrony własności intelektualnej. Nie mogą być powielane, zmieniane, wprowadzane do obrotu i/lub publikowane w całości lub w części, szczególnie na innych stronach, bez uprzedniej pisemnej zgody ABC Design.

3. Nazwy marek

Nazwy marek są identyfikowane jako takie, gdy tylko jest to możliwe. Brak takowej identyfikacji nie oznacza, że nazwa nie jest chroniona przepisami o ochronie znaków towarowych.

4. Odpowiedzialność

4.1 Informacje i specyfikacje produktów dostarczane przez ABC Design nie stanowią zapewnień ani gwarancji. Nie stanowią też domniemanych zobowiązań ani gwarancji dotyczących ich właściwości, ani adekwatności do konkretnych celów.

4.2 W związku z usługami oferowanymi bezpłatnie, firma ABC Design nie gwarantuje, że prezentowane przez nią informacje są aktualne, poprawne i kompletne. Kolory mogą różnić się od pokazanych.

4.3 ABC Design nie bierze odpowiedzialności za szkody poniesione w skutek posiadania nieprawidłowych lub niekompletnych informacji, wystąpienia usterek technicznych, niedostępności oferowanych usług lub wykorzystania witryny ABC Design w inny sposób, z wyjątkiem przypadków celowego działania lub rażącego zaniedbania po stronie przedstawiciela prawnego lub osoby zaufania ABC Design.

4.4 Fakt odpowiedzialności za zaniedbania prowadzące do utraty życia, urazu kończyny lub uszczerbku na zdrowiu pozostaje niezmienny, dotyczy to także odpowiedzialności na mocy ustawy dotyczącej odpowiedzialności cywilnej z tytułu wad produktu. W przypadku wydania gwarancji, ABC Design ponosi odpowiedzialność zgodnie z zapisami gwarancji oraz przepisami prawa.

5. Odnośniki i linki

ABC Design ponosi odpowiedzialność za treść własnej witryny zgodnie z ogólnymi wymogami prawnymi. Należy odróżnić treści naszego autorstwa od odniesień („linków”) do treści innych dostawców. Publikując linki, ABC Design w rzeczywistości udostępnia „treści zewnętrzne”. ABC Design nie jest jednak w żaden sposób związana ani odpowiedzialna za treści tych witryn zewnętrznych.

6. Ochrona danych

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych jest chronione przepisami dotyczącymi prywatności danych. Więcej szczegółów patrz informacja o ochronie danych autorstwa ABC Design.

7. Zmiany warunków korzystania i odpowiednie prawo

7.1 ABC Design zastrzega sobie prawo do zmiany tych Ogólnych warunków korzystania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

7.2 Niniejsze Ogólne warunki korzystania i wszystkie relacje prawne między ABC Design a Tobą są obwarowane niemieckim prawem z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach w międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).